Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn i Sverige från och med hösten 2018. Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. De grundskolor i Lidköping som har verksamhet för barn i åldern sex till tolv år har också förskoleklass.

Förskoleklassen

I början av året, det år ditt barn fyller sex år, får du information om förskoleklass. Ditt barn erbjuds då plats i förskoleklassen på den skola familjen tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Förskoleklassen börjar i samband med höstterminens skolstart samma år.

I början av året, det år ditt barn fyller sex år, får du som vårdnadshavare information om val till förskoleklass. Vi vill att alla vårdnadshavare gör ett aktivt skolval och talar om vilken skola ni önskar att ert barn ska börja i. Inför förskoleklass har elever förtur till en placering på den skola där man eventuellt har syskon och man tillhör skolans upptagningsområde.

Om det finns fler sökande till en skola än vad skolan har plats för gör kommunen ett urval utifrån de urvalskriterier som Bildningsnämnden har fastställt. För skolvalet till förskoleklass tillämpas följande urvalskriterier i nämnd ordning.

  1. Eleven är folkbokförd i Lidköpings kommun eller har rätt, enligt skollagens bestämmelser, att tas emot i Lidköpings kommuns förskoleklasser och grundskolor.
  2. Eleven har äldre syskon på önskad skolenhet i årskurs F-6 (syskonförtur).
  3. Eleven är folkbokförd i önskad skolenhets upptagningsområde.
  4. Avstånd till önskad skola. Ju längre avståndet är desto mindre berättigad är eleven till en plats vid den ansökte skolenheten.
  5. Lottning

Förskoleklassen börjar i samband med höstterminens skolstart samma år.

Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn i Sverige. Skolplikten gäller från och med det år barnen fyller sex år och alla måste gå i skolan i minst tio år.

I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står i centrum för pedagogiken. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Utbildningen ska utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda eleven för fortsatt utbildning. Den ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Förskoleklassen omfattar ungefär 525 timmar om året och är avgiftsfri. Skoltiden ligger vanligtvis mellan 08:00 och 13:00 men kan variera något från skolan till skola.

Skollagens allmänna bestämmelser om skolan gäller också förskoleklassen. Det finns ett kapitel i skollagen som riktar sig direkt till förskoleklassen. Läroplanen för den obligatoriska skolan (Lgr 11) består av tre kapitel varav de två första gäller även för förskoleklassen. Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Däremot omfattas inte förskoleklassen av kursplanerna i kapitel 3.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se