Miljö- och hälsoskydd

Algblomning

Alger finns alltid naturligt i sjöar och vattendrag, men mängden och typen alger kan variera. Alg tillväxten styrs av ljus, temperatur och mängden näring.

Avfall och farligt avfall

Här hittar du mer information om avfall och farligt avfall.

Bekämpningsmedel

Som bekämpningsmedel räknas till exempel insektsmedel, svampmedel, ogräsmedel men också produkter som träskyddsmedel och båtbottenfärg.

Cisterner

Denna information riktar sig till dig som ska börja eller redan förvarar diesel, eldningsolja eller spillolja i en cistern, till exempel en villatank eller ”farmatank".

Djurskydd

Länsstyrelsen har tillsynen enligt djurskyddslagen. Kontakta Länsstyrelsen i frågor som rör djur som behandlas illa och när det gäller tillstånd enligt djurskyddslagen. Om du ser ett vilt djur som utom allt tvivel är skadat så kontaktar du polisen.

Förorenade områden

Förorenade områden är mark, vatten, sediment samt byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan skada människors hälsa eller miljön.

Invasiva arter

Invasiva arter är växter och djur som förstör för och konkurrerar ut våra inhemska arter. Det är främmande arter för vår natur och de har hittat hit på olika sätt med hjälp av människan, många gånger av en slump.

Köldmedier

Vissa köldmedier (kallas ofta freoner) bryter ner ozonskiktet och påverkar klimatet mycket negativt. För att minska miljöskadan finns det krav för vilka köldmedier som får användas vid nyinstallation eller konvertering av kyl- och värmepumpaggregat eller vid påfyllning av befintliga aggregat.

Medelstora förbränningsanläggningar

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är mellan 1 och 50 megawatt. Dessa anläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten.

Miljö-Hälsa

Miljö-Hälsa kontrollerar att regler i miljöbalken och livsmedelslag följs. Miljö-Hälsa följer och deltar i samhällsplaneringen. Dessutom lämnar vi råd och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Åtgärder när du störs av fåglar

Under våren är det många som störs av fåglar som häckar, till exempel när de bygger bon på hustak eller andra utrymmen. Ansvaret för att komma tillrätta med problemet är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Här kan du hitta tips på vad du kan göra för att bli av med störande fåglar.