Avfall och farligt avfall

Här hittar du mer information om avfall och farligt avfall.

Farligt avfall

Farligt avfall är produkter som ger allvarliga skador på växter, djur och människor, om de kommer ut i naturen. Farligt avfall ska sorteras separat, för att sen förbrännas i en anläggning som är speciellt anpassad för att oskadliggöra giftiga ämnen.

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det betyder alla verksamheter där det uppstår (produceras) farligt avfall, samt alla verksamheter som:

 • transporterar farligt avfall
 • samlar in farligt avfall
 • behandlar farligt avfall
 • mäklar eller handlar med farligt avfall

Förlängt hämtningsintervall för slam

Vill man att avloppet ska tömmas vartannat år, så kan man göra en anmälan om förlängt hämtningsintervall till Område miljö och hälsa. Förutsättningar för att få längre hämtningsintervall är att:

 • Man har en godkänd avloppsanläggning
 • Avloppet är mycket lågt belastat
 • Man har anmält eget omhändertagande av slam till Område miljö och hälsa

Förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall

En förutsättning för att få en längre hämtningsintervall är att allt köksavfall komposteras i en godkänd typ av kompost som är både skadedjursäker och värmeisolerad.

Om man saknar en godkänd kompost ska man anmäla sin kompost via självserviceportalen.

Kontakta renhållning för mer information om förlängt hämtningsintervall av avfallsbehållare.

Animaliskt avfall - Döda djur och slaktavfall från djur

Döda djur från livsmedelsproduktion såsom nötkreatur och grisar ska skickas för destruktion med Svensk Lantbrukstjänsts insamling. Alternativt kan tillstånd för att själv förbränna döda produktionsdjur sökas hos Jordbruksverket.

Vilt

Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion, under förutsättning att ingen misstanke om smittsam sjukdom finns. Vid misstanke om att ett vilt djur bär på smittsam sjukdom bör Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) kontaktas.

Mindre mängder avfall från husbehovsjakt får lämnas i  i kärl för restavfall om det är väl förpackat och ingen misstanke om smitta förekommer.

Dött vilt och slaktavfall från vilt kan lämnas i skogen, på egen mark eller med markägares tillstånd. Eftersom slaktavfall kan attrahera rovdjur och skadedjur bör du tänka en extra gång vart avfallet slängs. Vad finns i det närliggande området: motionsspår, vandringsled, stigar eller bostadshus?

Detta får inte orsaka olägenhet eller leda till att vilda djur lockas till bebyggelse. Tänk därför på följande:

 • Samla inte ihop slaktavfallet i för stora volymer.
 • Lämna det inte nära stigar, vägar eller bostäder.
 • Rester av ben kan med fördel grävas ner men kontakta markägaren innan.
 • Gräv inte ner eller dumpa för stora volymer på samma ställe, eller upprepade gånger

Husdjur

Husdjur kan lämnas hos veterinär eller särskild godkänd verksamhet för kremering av djur.

Mindre husdjur såsom hund, katt, marsvin och liknande får grävas ner på den egna fastigheten, eller på annans mark efter medgivande från markägaren. Djuret ska då grävas ner såpass djupt att andra djur inte kan gräva upp kroppen. Mindre sällskapsdjur får också lämnas i  i kärl för restavfall om det är väl förpackat och ingen misstanke om smitta förekommer.

Större sällskapsdjur lämnas till veterinär eller särskild godkänd verksamhet för kremering av djur.

Häst är ett sällskapsdjur. Om hästen avses grävas ner ska platsen först godkännas av Område miljö och hälsa på kommunen.

Riktlinjerna för begravning av hästar finns under sällskapsdjur.

Det finns även begravningsplats för smådjur i Kartåsskogen, granne med Ridhuset. Djurens Vänner förvaltar begravningsplatsen åt Lidköpings kommun. Om plats för begravning av ditt husdjur önskas kontakta Djurens Vänner.

Mer information om avfall finns på Lidköping miljö och teknik

Kontakt

Lidköping, Götene och Grästorps kommuner samarbetar inom Område miljö och hälsa. Tjänstemännen utgår ifrån Lidköping och du kan alltid ställa frågor eller komma i kontakt med en handläggare via Kontaktcenter i Lidköping:
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: miljo@lidkoping.se